நேரம் நிகழ்வு
07:00 - 09:00 காலை மலர்
09:00 - 09:30 காலைப் பிரதான செய்திகள்
09:30 - 10:00 வரலாற்றில் இன்று
10:00 - 12:00 பூபாள விடியல்
12:00 - 13:00 நெஞ்சம் மறப்பதில்லை
13:00 - 13:30 மதிய பிரதான செய்திகள்
15:00 - 16:00 பிரியமான தோழி
16:00 - 18:00 உங்கள் விருப்பம்
18:00 - 19:00 பொன்மாலைப் பொழுது
19:00 - 19:30 மாலை பிரதான செய்திகள்
19:30 - 20:00 வரலாற்றில் இன்று
20:00 - 21:00 முற்றம்
21:00 - 22:00 கதம்பம்
22:00 - 23:00 இரவின் மடியில்
23:00 - 00:00 இரவின் துயில்